Mercedes-Benz

Mniejsza emisja zanieczyszczeń dla lepszej jakości powietrza.

Dwa rodzaje emisji: CO₂ i szkodliwe substancje.
Rodzaje emisji

Silniki spalinowe powodują zasadniczo dwa rodzaje emisji: emitują dwutlenek węgla oraz szkodliwe substancje, np. tlenki azotu i cząstki stałe. Uważa się, że rosnące stężenie dwutlenku węgla w atmosferze jest odpowiedzialne za ocieplenie klimatu. Emisja CO₂ z danego pojazdu odpowiada proporcjonalnie ilości spalonego paliwa.

Aby poprawić jakość powietrza – przede wszystkim w miastach – na różnych poziomach normy emisji Euro 6 ustalono surowe limity szkodliwych substancji. Dotyczą one w pierwszym rzędzie tlenków azotu (NOₓ) i drobnego pyłu. Tlenki azotu powstają na skutek reakcji azotu z tlenem. Ze względu na wiele stopni oksydacji i połączeń azotu z tlenem, tlenki azotu określa się skrótem NOₓ. W definicji limitów emisji cząstek stałych szczególnie istotną rolę odgrywa bardzo drobny pył, który bez przeszkód przechodzi przez mechanizmy filtrujące ludzkich błon śluzowych. Kolejnymi związkami chemicznymi, których limitów należy przestrzegać do celów certyfikacji na różnych poziomach normy emisji spalin Euro 6, są przykładowo tlenek węgla (CO) i węglowodory (HC).